ONLİNE TERAPİ

Bilgilendirme

Geleneksel olmayan psikoterapi ortamlarında yapılan uzaktan psikolojik yardım uygulamaları bir alternatif değildir. Yüz yüze terapilerin bir alternatifi olmasa da içinde barındırdığı birçok avantaj vardır. Bu yüzden hem yüz yüze terapileri tamamlayıcı hem de yüz yüze terapilerden bağımsız olarak psikolojik tedavilerin uygulanmasında online terapi önemli bir yere sahiptir.

Bazı kontrollü çalışmaların sonuçlarına göre online terapiler başta anksiyete bozuklukları olmak üzere; baş ağrısı, kulak çınlaması, uyku bozuklukları gibi durumlarda etkilidir. Diğer yandan majör depresyon, panik bozukluk, TSSB, sosyal fobi, karmaşık yas durumları, tükenmişlik sendromu ve depresyonda başarılı sonuçlar verir. Psikotik bozukluk öyküsü olanlar, disosiyatif bozukluklar, şiddetli depresyon, intihar düşüncesi olanlar için önerilmez. Ayrıca alkol veya madde bağımlılığı olanlar, 18 yaşın altındakiler ile devam eden başka bir psikolojik tedavisi olanlar için ise uygunluğu konusunda görüş birliği yoktur. Yeterli olduğuna dair net bir karar o yüzden verilememiştir.

Psikolojik danışmanların danışanları ile amaçları belirlemede online terapi etkilidir. Diğer yandan amaçlara ulaşmaya ve danışanların sorunlarının çözümünde büyük oranda işbirliği sağlar. Bulgulara göre psikolojik danışman adayları, danışanları ile aralarında kişisel bir bağın oluştuğu görüşüne sahiptirler. Ancak, yüz yüze psikolojik danışmaya göre uzaktan psikolojik danışmada amaçlara ulaşmaya yönelik işbirliğinde bazen sorun çıkar. Danışanla psikolojik danışmanın birbirlerini anlamaları açısından (sözel olmayan ipuçlarının olmaması nedeniyle) güçlük yaşar.